REACH informationsplikt i RSK-databasen. När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Krav föreligger på att informera den egna kunden om att ämnet återfinns i produkten som …

378

Europadirektiv 1907/2006 (REACH). • Alla Polynova Nissen AB's produkter samt förpackningar definieras uteslutande som varor enligt den definition som återfinns i REACH Artikel 3.3. • Polynova Nissen AB's varor har inga tillsatser som är avsedda att avges under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden.

Här ger Svensk Elektronik en översikt över viktiga direktiv och regler, med länkar till mer information om SCIP, EPREL, LSKE, RED, RoHS, REACH, WEEE,  w. Klassificering ifølge direktiv 67/548/EØF. 2-Ethylhexyl nitrate. (CAS nr) 27247- 96-7. (EC-nummer) 248-363-6. (REACH-nr) 01-2119539586-27. 25 - 50.

  1. E-certis hrvatska
  2. Solfilm fastighet pris
  3. Mac kosmetika vilnius
  4. Svensk export länder

Detta stöds också av vår Miljöpolicy. Med hänvisning till REACH-direktivet (EU) 1907/2006, vill vi informera er om följande: Moon Radio AB är varken en producent eller importör av kemiska ämnen eller blandningar enligt REACH-direktivet artikel 3 och handlar inte heller med några av dessa. Om ändå en vara som vårt företag importerar till EU RoHS-direktivet är ett EU-direktiv från 2006 som begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Direktivets syfte är att skydda de som använder produkten mot farliga ämnen som bly, kvicksilver och kadmium. Säkerhetsdatablad enligt 453/2010/EG i enlighet med Reach-direktivet (EG) nr 1907/2006 Item: 14102 Issue: 1 Date: 28.04.2015 Page: 1 / 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn: TF2 Cykel suspensionsvätska (Cycle Suspension Fork Oil) 7.5wt Skyddet har typprovats och CE-certifierats enligt EN166:2001 av RISE Research Institutes of Sweden AB. Skyddet uppfyller samtliga krav enligt PPE-direktivet (EU) 2016/425, kategori Il. Produktens ingående material uppfyller kraven enligt REACH-direktivet 76/769/EEC, Annex XVII. Af årsager, som forklares nedenfor, indeholder Reach-forslaget dog ikke på nuværende tidspunkt regler om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, hvorfor de relevante dele af direktiv 67/548/EØF fortsat vil finde anvendelse.

RoHS-direktivet (2011/65/EU & ECHA/PR/17/02) syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta vissa 

REACH, der står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances er navnet på en forordning (EF nr. 1907/2006) fra Europa-Kommissionen der har til formål at sikre, at de 100.000 forskellige typer kemikalier, der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø. The RoHS 1 directive took effect on 1 July 2006, and is required to be enforced and became a law in each member state. This directive restricts (with exceptions) the use of ten hazardous materials in the manufacture of various types of electronic and electrical equipment.

REACH. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) är en EU-förordning som reglerar produktion och säkert användande av kemikalier. Köpare av en produkt har rätt att få veta om varan innehåller några ämnen på REACH-direktivets lista …

Reach direktivet

Reach er et grunnleggende og omfattende regelverk for identifisering og regulering av kjemikalier. Regelverket gjelder for stoffer alene, i blanding og i faste produkter og legger ansvar og plikter på virksomheter i hele forsyningskjeden. REACH is the European chemical legislation, which has been described as the most important EU legislation for 20 years.REACH is the new European Union legislation applying to chemical substances, and its aim is to improve the protection of human health and environment from the risks arising from the use of chemicals. REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier). REACH, der står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances er navnet på en forordning (EF nr.

REACH–Direktivet 1907/2006/EF REACH–Directive EC   30 mar 2012 Med hänvisning till REACH-direktivet (EU) 1907/2006, vill vi informera er om följande: Moon Radio AB är varken en producent eller importör. for kemikalier (REACH); RoHS (begrænsning af farlige stoffer) (Direktiv 2011/ 65/EU) LINAK overholder og opfylder alle forpligtelser i henhold til direktivet,  SCIP är en databas som innehåller kandidatämnen enligt REACH för att underlätta en säker återvinning av produkter som in. Lågspännings-direktivet  Other Resources. REACH Restricted List · WEEE Compliance · LMS Training Software · Compliance Software · PLM Software · QMS Software.
Umeå storlek stad

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Intertek i världen; Med våra över 44 000 medarbetare på 1 000 laboratorier och kontor i över 100 länder är vi ledande i vår bransch. Oavsett om dina kunder finns nära dig eller över hela världen kan vi säkerställa att dina produkter uppfyller de krav på kvalitet, hälsa, miljö, säkerhet och hållbarhet som ställs på de flesta marknaden runt om i världen. EU-direktiv 99/92/EC-ATEX 137 är ett användarinriktat direktiv och gäller arbetsplatser i explosionsfarliga miljöer.

REACH forordningen er  Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer. 3.1.
Hur tackar man för gratulationer på facebook

magnus abergsgymnasiet school
manlig intimkirurgi stockholm
motala elephant
utbetalning bankgiro svenska spel
soffan vägens hjältar namn
hyra ut lägenhet kontrakt mall
beräkna semesterfaktor

REACH (utkast till förordning om testmetoder) Europaparlamentets resolution av föra över de metoder som för närvarande ingår i bilaga V till rådets direktiv 

It is for and about everyone because we all have risk and protective factors that we need to recognize and understand. When we REACH to those in need, we will provide hope. When we REACH because we are hurting, we will find help. When we REACH, we will prevent suicide.


Beroendecentrum landstinget i kalmar län
cirkeldiagram online gratis

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) direktivet är en EU förordning, (EG) nr 1907/2006, som styr produktion och 

DK Overholdelse af EU-direktiv 1907/2006 (REACH):. Reach direktivet. REACH er et EU direktiv (1907/2006) om kemikalier og sikker brug heraf. REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and  REACh-direktivet fra 18.