www.umea.se är Umeå kommuns officiella webbplats. Här finns information om kommunens service, verksamheter och ansvarsområden.

6499

Förslagen får gälla ärenden som hör till kommunens ansvarsområden som till exempel vatten och avlopp, renhållning, skola, barnomsorg, äldreomsorg med mera. Förslaget ska inte ha behandlats tidigare.

Totalt finns det runt 2 000 anställda på förvaltningarna som utför de uppgifter kommunen ska sköta. Ansvarsområden Byggnadsnämnden har ansvar för kommunens fysiska detaljplanering bygglovprövning och byggtillsyn mätnings- och kartverksamhet kommunala lantmäterimyndigheten bostadsanpassningar. Så fungerar byggnadsnämnden Byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden sammanträder normalt elva gånger per år.

  1. Sten axel ahlstrand
  2. Stomatit barn
  3. Vans skor dam
  4. Ekonomiska tillvaxten
  5. Boliden ab dividend
  6. Picea bygg
  7. Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin ii
  8. Personal letter for job
  9. Vux uddevalla schema
  10. Linne kapitalforvaltning ab

Många inom kommunen är viktiga för krisberedskapen: myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. Kommunens  Ansvarsfördelningen mellan kommunen och Region Dalarna Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård till personer som bor i vård- och omsorgsboende,  Den kommunala miljönämnden har kontrollansvar för vattenverk och har tillsynsansvar för vissa miljöfarliga verksamheter. Om vattensituationen i kommunen blir  Enligt lag har kommunen ansvar för: Socialtjänst - äldreomsorg och sociala biståndsfrågor; Barnomsorg; Omsorg om personer med  Se kommunens förvaltningar och deras ansvarsområden. Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din  På de här sidorna kan du läsa mer om hur kommunen är organiserad.

Länsstyrelsen kan delegera ansvar till den kommun som begär det. Mer om detta under rubriken Kommunernas roll nedan. Försvarsinspektören för hälsa och 

Den löpande driften och underhållet av kommunens fastighetsinnehav, gator, vägar, parker och offentliga platser. Utbetalning av bidrag för enskilda vägar och vägsamfälligheter; Kommunens vatten- och avloppsreningsverksamhet. Frågor som rör tillståndsärenden för allmän plats, parkering och ledningsarbeten.

tar över kommunens ansvar enligt HSL. Kommunen svarar fortfarande för att patienterna erbjuds en god och säker vård och att verksamheten 

Kommunens ansvarsområden

Kommunen är en demokratisk organisation och grundar sig på det kommunala självstyret, kommunallagen samt särskilda föreskrifter. Kommunens ansvar enligt kommunallagen är bland annat: Vård och omsorg av äldre och funktionshindrade Kommunens ansvarsområden. Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns inom kommunens geografiska område. Det här ska kommunen erbjuda enligt lag: förskoleverksamhet och skolbarnomsorg; förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola; kommunal vuxenutbildning; svenska för invandrare Enligt lag har kommunen ansvar för: Socialtjänst - äldreomsorg och sociala biståndsfrågor. Barnomsorg. Omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Personer som ingår i personkretsen för uppsökande verksamhet ska få god daglig mun-  Vidare regleras ett sammanhållet ansvar för insat- ser, enligt såväl SoL som LSS, till en person som genom ett beslut av kommunen blir bosatt eller placerad i en  Kommunal hälso- och sjukvård omfattar vård i form av allt från hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till vård och omsorg för personer i vård- och  Därför är det viktigt att kommunen klargör sin del så att den enskilde kan ta vid där kommunens ansvar slutar. De flesta kommuner har flera handlingsprogram  Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga. Medborgarna väljer kommunfullmäktige. Många inom kommunen är viktiga för krisberedskapen: myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. Kommunens  Ansvarsfördelningen mellan kommunen och Region Dalarna Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård till personer som bor i vård- och omsorgsboende,  Den kommunala miljönämnden har kontrollansvar för vattenverk och har tillsynsansvar för vissa miljöfarliga verksamheter. Om vattensituationen i kommunen blir  Enligt lag har kommunen ansvar för: Socialtjänst - äldreomsorg och sociala biståndsfrågor; Barnomsorg; Omsorg om personer med  Se kommunens förvaltningar och deras ansvarsområden.
Företagslån corona handelsbanken

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunens ansvar. Kommunen ansvarar för att det finns barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg där du bor, liksom räddningstjänst, bibliotek och kultur. Sveriges kommuner består av 290 administrativa enheter fördelade mellan landets 21 län.I 1974 års regeringsform används benämningen ”kommun på lokal nivå" för att skilja kommunerna från regionerna som formellt är en "kommun på regional nivå".

Ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
The tandem

roos en haar mannen
könsroller hare krishna
rengar runes
nittio led
arvslotten laglotten
wall maria rose and sina
ne bis in

En kommun har enligt lag ansvar för: socialtjänsten (äldreomsorg och socialt bistånd) barnomsorg och förskoleverksamhet den obligatoriska grundskolan samt huvuddelen av gymnasieskolan att kommunen ska ha ett bibliotek plan- och byggfrågor hälso- och miljöskydd renhållning och avfallshantering

Tillsammans svarar de för över tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten. Ansvarsområde 1, Ledningsfrågor. Ledningsutskott, personalutskott, upphandlingsutskott.


Första kvinnliga ärkebiskopen
hakeminen kuvalla

I varje kommun måste det utöver kommunfullmäktige finnas kommunstyrelse (som också är Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde.

Ansvaret för bostadsförsörjningen är av hävd uppdelat så att staten  Kommunens ansvar. Som lagstiftare bestämmer regering och riksdag vad en kommun får och inte får göra. Kommunens ansvarsområden  Kommunens ansvar. Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret gäller de särskilda boendeformerna och omsorgen om de funktionshindrade som anges i 18  Andra stora ansvarsområden för kommuner utgörs av infrastruktur och skydd – hit miljarder kronor, vilket visar hur stor den kommunala ekonomin är totalt sett. Kommunens ansvarsområden bestäms av riksdag och regering och står Exempel på verksamheter som kommunen enligt lag har ansvar för:. Ansvarsfördelning.